Tag Archives: δεύτερο

Η Παννονία και οι Παννόνιοι πριν τη ρωμαϊκή κατάκτηση #2

Μετά την πρώτη κατατοπιστική ανάρτηση στο θέμα, στη σημερινή ανάρτηση θα παρουσιάσω την ιστορία της Παννονίας και των λαών της μέχρι τη ρωμαϊκή κατάκτηση. Θα προσπαθήσω να κρατήσω μια χρονολογική σειρά στην παρουσίαση της ιστορίας. Αυτό που θέλω να προσέξετε είναι ότι, ενώ τα καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα που αφορούν την Παννονία ξεκινάνε στις αρχές του 4ου π.Χ. αιώνα (όταν αρχίζει ο κελτικός εποικισμός της περιοχής), θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τα μέσα του 2ου π.Χ. αιώνα για να πρωτοσυναντήσουμε σε απόσπασμα του Πολυβίου τους «τωόντι Πανννονίους», και θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 35 π.Χ. για ν΄αρχίσουμε να έχουμε πιο συχνές περιγραφές αυτών των «τωόντι Παννονίων». Στη σημερινή ανάρτηση θα παρουσιάσω τα ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται με την Παννονία μέχρι και την εκστρατεία του Οκταβιανού το 35 π.Χ., αφήνοντας για την επόμενη και τελευταία ανάρτηση τις πιο συχνές και λεπτομερέστερες περιγραφές των «τωόντι Παννονίων» κατά την περίοδο της βασιλείας του Οκταβιανού Αυγούστου. Continue reading

Advertisements

2 Comments

Filed under Αρχαιότητα, Εθνολογία, Ιστορία

Εθνολογικές παρατηρήσεις στη Νέα Ιστορία του Ζωσίμου #2

Στην πρώτη ανάρτηση της σειράς έκανα μια συνοπτική παρουσίαση της ρωμαϊκής ιστορίας της περιόδου 235-410, για να μπορέσετε να εντάξετε σε μια ιστορική σειρά τα πρόσωπα και τα γεγονότα των αποσπασματικών χωρίων του Ζωσίμου που θα παραθέσω στην παρούσα ανάρτηση.

Μπορείτε να διαβάσετε τα χωρία του Ζωσίμου σε αυτήν εδώ την έκδοση του Bekker που είναι διαθέσιμη στο internet archive. Continue reading

3 Comments

Filed under Αρχαιότητα, Βυζαντινολογία, Εθνολογία, Ιστορία

Το Ρωμαϊκό γένος κατά τον 10ο αιώνα #2

Μετά τα προλεγόμενα της πρώτης ανάρτησης στη σημερινή ανάρτηση θα περάσω στις πηγές του 10ου αιώνα. Αυτές είναι:

  1. Ιστορίες όπως αυτή του Γενέσιου (γραμμένη γύρω στο 940, εξιστορεί τα γεγονότα του 9ου αιώνα) και του Λέοντα του Διακόνου (γραμμένη κατά το διάστημα 995-1000, εξιστορεί τις εκστρατείες του Νικηφόρου Φωκά και του Ιωάννη Τζιμισκή, την έχω περιγράψει σε τρεις αναρτήσεις, #1, #2, #3). Κατά την ίδια περίοδο γράφτηκαν τα πρώτα βιβλία των «Συνεχιστών Θεοφάνους», γράφτηκαν κάποιες από τις συνέχειες του χρονικού του Γεωργίου του Μοναχού (το δικό του γνήσιο χρονικό τελειώνει με τον θάνατο του Θεόφιλου το 842) και ο Μανουήλ ο Πρωτοσπαθάριος έγραψε ένα χαμένο χρονικό που χρησιμοποίησε ως πηγή ο Συμεών ο Λογοθέτης/Μάγιστρος για το δικό του χρονικό, το οποίο (σύμφωνα με τον Warren Treadgold) ολοκλήρωσε το τελευταίο έτος της βασιλείας του Νικηφόρου Φωκά (969).
  2. Τακτικά εγχειρίδια (η καινοτομία της περιόδου), όπως τα «Τακτικά» του Λέοντος του Σοφού (γράφτηκαν λίγο μετά το 900, έχω κάνει ήδη μια λεξικολογική και εθνολογική ανάρτηση γι΄αυτό το σύγγραμμα), η «Στρατηγική Έκθεσις» του Νικηφόρου Φωκά (γράφτηκε γύρω στο 965), το «Περὶ Παραδρομής» που συγγράφηκε την ίδια περίοδο με τη «Στρατηγική Έκθεση» από υψηλόβαθμο αξιωματικό του επιτελείου του Νικηφόρου Φωκά και τα «Τακτικά» του Νικηφόρου Ουρανού (γράφτηκαν γύρω στο 1000)
  3. Τα πάμπολλα γραπτά του Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογέννητου, ίσως ο πολυγραφότερος των βυζαντινών αυτοκρατόρων
  4. Άλλες πηγές όπως οι επιστολές του Πατριάρχη Νικολάου Α΄ Μυστικού, τα ποιήματα του Ιωάννη Κυριώτη του Γεωμέτρη κλπ.

Continue reading

45 Comments

Filed under Βυζαντινολογία, Εθνολογία, Ιστορία, Μεσαίωνας

Δακοθρακικές ετυμολογίες #2, Ιανουάριος 2017

Αποφάσισα να κάνω και μια δεύτερη ανάρτηση για το θέμα, επειδή παρατήρησα ότι υπάρχουν μερικά ενδιαφέροντα πράγματα που δεν ανέφερα στην πρώτη ανάρτηση. Continue reading

70 Comments

Filed under Βαλκανικές γλώσσες, Γλωσσολογία, Ινδοευρωπαϊκά θέματα

Τα πάκτα και οι πακτιώτες στο DAI #2

Έκλεισα την προηγούμενη ανάρτηση στο κεφάλαιο 30 του DAI. Σε αυτήν την ανάρτηση θα παρουσιάσω τα υπόλοιπα κεφάλαια του DAI στα οποία απαντά ο όρος «πάκτον/πάκτα». Continue reading

10 Comments

Filed under Αρχαιότητα, Βυζαντινολογία, Ιστορία, Μεσαίωνας

Η διάσπαση της Λατινικής σε Ρωμανικές γλώσσες #2

Στην προηγούμενη πρώτη ανάρτηση της σειράς έδειξα την «πρωτορωμανική» (ακριβέστερα ηπειρωτική δυτικοευρωπαϊκή ρωμανική) Μεγάλη Φωνηεντική Συγχώνευση (λατ. i,ē> PR /e/, λατ. u,ō> PR /o/, εν αντιθέσει με τα λατ. e> PR /ε/ και λατ. o> PR /ɔ/) και τι ρόλο αυτή έπαιξε στον καθορισμό των φωνηέντων που υπέστησαν διφθογγοποίηση και, στη συνέχεια, τελείωσα την ανάρτηση περιγράφοντας τη μοίρα των τριών λατινικών διφθόγγων «ae,oe,au» στην Ύστερη Δημώδη Λατινική. Continue reading

Leave a comment

Filed under Γλωσσολογία, Ινδοευρωπαϊκά θέματα

Εθνολογικές παρατηρήσεις στην Ιστορία του Θεοφύλακτου Σιμοκάττη #2

Όπως προανήγγειλα στην προηγούμενη ανάρτηση, στη σημερινή δεύτερη ανάρτηση της σειράς θα σχολιάσω τα χωρία ταυτοτικής φύσης και θεωρητικού εθνολογικού ενδιαφέροντος από την ιστορία του Θεοφύλακτου Σιμοκάττη. Επειδή μαζεύτηκε πολύ υλικό, θα κάνω και μια τρίτη ανάρτηση για τους όρους «γένος, ἔθνος, φῦλον» στην ιστορία του Σιμοκάττη και τους εθνοτικούς δείκτες (ethnic indicia) που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για να ανεγείρει τα εθνοτικά τοιχία (ethnic boundaries) που διαχωρίζουν τις εθνοτικές κατηγορίες της ιστορίας του. Continue reading

4 Comments

Filed under Αρχαιότητα, Βυζαντινολογία, Εθνολογία, Ιστορία, Μεσαίωνας