Η αλβανική λεξιπλασία

Στη σημερινή ανάρτηση θα παρουσιάσω χωρίς να σχολιάσω για όποιον ενδιαφέρεται το κεφάλαιο των Joachim Matzinger & Monica Genesin για την Αλβανική Λεξιπλασία (Word-Formation: παραγωγή και σύνθεση, η εξεταζόμενη γλώσσα είναι η σύγχρονη Πρότυπη Αλβανική, η οποία έχει εμπλουτίσει σημαντικά την λεξιπλασία της σε σχέση με την παλαιότερη αλβανική, όπως συμβαίνει με όλες τις σύγχρονες πρότυπες γλώσσες) από τον 5° τόμο της σειράς Word-Formation (De Gruyter) για την Λεξιπλασία των Ευρωπαϊκών Γλωσσών. Στον ίδιο τόμο, η Αγγελική Ράλλη έχει γράψει το κεφάλαιο για την νεοελληνική λεξιπλασία: Τόμος #1, Τόμος #5 κλπ.

Παραθέτω τις σελίδες, αφού πρώτα εξηγήσω μερικούς όρους:

deverbal = μεταρηματικός = όρος που παράγεται από ρήμα, λ.χ. djeg = «καίω» > (i) djeg-shëm = «καύσιμος», djeg-ës = «εύφλεκτος».

denominal = μετονοματικός = όρος που παράγεται από όνομα (κατά κανόνα ουσιαστικό), λ.χ. punë = «δουλειά» > punoj = «δουλεύω, εργάζομαι».

deadjectival = μετεπιθετικός = όρος που παράγεται από επίθετο, λ.χ. (i) bukur = «όμορφος» > bukur-í = «ομορφιά», z-bukur-oj = «ομορφαίνω, στολίζω».

Leave a comment

Filed under Βαλκανικές γλώσσες, Γλωσσολογία, Ινδοευρωπαϊκά θέματα

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.