Θρακολογικά: Οι θρακικές επιγραφές της Ζώνης

Στη σημερινή ανάρτηση θα σχολιάσω τις θρακικές αφιερωτικές επιγραφές του ιερού του Απόλλωνος στην Ζώνη (20 χλμ δυτικά της Αλεξανδρούπολης) και την πρόοδο που έχει γίνει κατά την τελευταία εικοσαετία στην μετάφρασή τους, ένα έργο στο οποίο έχει εγκύψει ο Claude Brixhe:

Thèmes de recherche

 • déchiffrement corpus thrace de Zôné-Samothrace ;
 • nouvelles inscriptions pisidiennes de la région de Selgé ;
 • onomastique anatolienne ;
 • onomastique personnelle de Phrygie ;
 • nouvelles inscriptions paléo- et médio-phrygiennes ;
 • Dialecte grec de Macédoine et migrations en Grèce du nord.

Επειδή μερικές ανάλογες επιγραφές έχουν βρεθεί και στην Σαμοθράκη, το corpus των επιγραφών αυτών συχνά ονομάζεται με το διπλό όνομα «θρακικές επιγραφές Ζώνης-Σαμοθράκης».

Η παράλληλη ύπαρξη ελληνικών επιγραφών και μερικών δίγλωσσων επιγραφών (σε θρακική και ελληνική), επιτρέπει για πρώτη φορά την κατανόηση της σημασίας των θρακικών λεξημάτων. Με άλλα λόγια, για πρώτη φορά οι μελετητές γνωρίζουν την σημασία των θρακικών λεξημάτων που πρέπει να ετυμολογήσουν, αλλά δυστυχώς οι αφιερωτικές επιγραφές είναι πολύ σύντομες (λ.χ. «ο Χ αφιέρωσε στον Απόλλωνα (ή/και στην Βενδίδα)»).

O Claude Brixhe εξέδωσε το 2006 μια πρώτη σύνοψη της μέχρι τότε προόδου, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ:

Brixhe Claude. Zônè et Samothrace : lueurs sur la langue thrace et nouveau chapitre de la grammaire comparée ?. In:
Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 150ᵉ année, N. 1, 2006. pp. 121-146;
doi : https://doi.org/10.3406/crai.2006.86917
https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_2006_num_150_1_86917

Σε πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις (2016) έχει εκφράσει την πεποίθηση ότι η Θρακική (ή, καλύτερα, οι νότιες/αιγαιακές της ποικιλίες) ήταν πιο κοντά στην Ελληνική και την Φρυγική απ΄όσο παραδοσιακά νομίζαμε και ότι ενδεχομένως να έχουμε να κάνουμε με μια κοινή ύστερη ΠΙΕ διάλεκτο που εισήλθε στα Βαλκάνια, όπου αργότερα διασπάστηκε σε τουλάχιστον τρεις θυγατρικές ιστορικές γλώσσες (Ελληνική, Θρακική και Φρυγική).

1. Η σημασία των επιγραφών Ζώνης-Σαμοθράκης

Σε ένα κεφάλαιο για την φρυγική ανθρωπωνυμία της Ρωμαϊκής περιόδου στο βιβλίο Roman Phrygia: Culture and Society (επιμ. Peter Thonemann, Cambridge University Press 2016), ο Brixhe γράφει για ενδεχόμενο (appear to show that) Ελληνο-Θρακο-Φρυγικό κλάδο της ΙΕ οικογένειας:

Στο σχετικά πρόσφατο τρίτομο εγχειρίδιο ΙΕ γλωσσολογίας Handbook of Comparative and Historical Indo-European Linguistics: An International Handbook (επιμ. Jared Klein, Bryan Joseph, Matthias Fritz, De Gruyter 2016), ο Brixhe έγραψε στον τρίτο τόμο τα κεφάλαια για την Θρακική γλώσσα και την αρχαία Μακεδονική, και στο μικρό κεφάλαιο για την Θρακική αναφέρει τη σημασία των επιγραφών Ζώνης-Σαμοθράκης στην πρόσφατη κατανόηση της Θρακικής γλώσσας και την συγγένεια της τελευταίας με την Ελληνική και την Φρυγική.

Παραθέτω όλο το κεφάλαιο του Brixhe για την Θρακική για όποιον ενδιαφέρεται:

2. Γλωσσολογικές παρατηρήσεις

Εδώ θα σχολιάσω τα λίγα γλωσσικά παραδείγματα που αναφέρει ο Brixhe.

Aβολο = Ἀπόλλωνι (δοτική ενικού «στον Απόλλωνα»)

Βενδι ~ Βενζι = Βενδῖς: προσέξτε την ουράνωση «τύπου τσουκνίδας» dī>dzī που η Θρακική συμμερίζεται με την Ανατολική Βαλκανική Ρωμανική (βλ. εδώ στην πρώτη ενότητα τον σχολιασμό του όρου πεντζιμέντον).

Φιλαῖος > Πιλαyε , Ἀπολλόδωρος > Απολοδορε κλπ: σύμφωνα με τον Brixhe, το σύμβολο «ε» με το οποίο αποδίδεται στην θρακική το ελληνικό επίθημα -ος είναι ενδεικτικό της ύπαρξης ενός φθόγγου schwa (/ə/ σαν το αλβανικό «ë» και το «ă» της ΑΒΡ) στην θρακική, το οποίο αποδίδεται με «ε» στις επιγραφές Ζώνης-Σαμοθράκης και, σύμφωνα πάντοτε με τον ίδιο μελετητή, αυτή η schwa-ποίηση του τελικού φωνήεντος διαδόθηκε και στις γειτονικές βόρειες ελληνικές διαλέκτους ως την Θεσσαλία, λ.χ. Θεσσαλικό Κλέανδρος > Κλίανδρες.

3. Απορία: Θρακ. Αὐλού- = Ἀπολλό-;

Μόλις διάβασα για την εξίσωση Aβολο = Ἀπόλλων, αμέσως μου ήρθε στο μυαλό το συχνό θρακικό πρώτο συνθετικό Αὐλου- ~ Αβλου- ~ Ἀλλου- ως πιθανό θρακικό αντίστοιχο του ελληνικού πρώτου συνθετικού Ἀπολλό- (λ.χ. Αὐλού-πορις ~ Ἀπολλό-δωρος). Θυμίζω ότι στην Θεσσαλία το θεωνύμιο Ἀπόλλων έχει την μηδενόβαθμη μορφή Ἄπλουν (λ.χ. θεσσ. Ἄπλουνι = αττ. Ἀπόλλωνι):

Τα θρακικά ονόματα σε Αὐλού- ~ Ἀβλού- ~ Ἀλλού- και τα ελληνικά σε Ἀπολλό-:

Τα ονόματα Αὐλου-πορις, Αὐλου-δενθης, Αὐλου-ζενις, Αὐλου-κενθος, Αὐλου-κενις περιέχουν δεύτερα συνθετικά που η συνήθης προτεινόμενη ετυμολογία τους είναι «γιος, απόγονος». Συνεπώς, μπορούν να συγκριθούν με το ελληνικό όνομα Ἀπολλο-γένης.

ΙΕ *g’enh1-(t)-: ελλ. -γένης/-γνητός ~ θρακ. -ζένις/ζένθης/δένθης

ΙΕ *ken- (βλ. εδώ τα γαλατικά πατρωνυμικά σε -knos) > θρακ. -κενθος/-κενις

ΙΕ *peh2u- (βλ. εδώ ελλ. παῖς και λατινικό puer) > θρακ. -pur- = «-πορις» (η ίδια ΙΕ ρίζα έδωσε το λατινικό *ph2u-t-los > λατ. pullus που είναι η πηγή του μεσαιωνικού και νεότερου ελληνικού πατρωνυμικού επιθήματος -πουλος).

Σχετικά με την φωνολογική εξέλιξη *Apló- > *Ablú- > *Avlú- που δοκιμαστικά προτείνω έχω να πω τα εξής:

 1. Η μεσοφωνηεντική εξέλιξη -pl- > -bl- > -vl- είναι παρόμοια με την γαλλοϊβηρική εξέλιξη -pr- > -br- > -vr-, λ.χ. λατ. capra > ισπαν. cabra = /kavra/, γαλλ. chèvre
 2. Για την εξέλιξη του τελομορφηματικού τονισμένου ó > ú σε μια γλώσσα που μάλλον έκανε την γενική τροπή *o>a, υπενθυμίζω το ανάλογο φαινόμενο στον Βαλτικό κλάδο (IE *bhudh-rós > Λιθ. budrùs) και την παρόμοια εξέλιξη στο επιτασσόμενο οριστικό άρθρο *so > u/i της Αλβανικής.

Για τον Βαλτικό κλάδο (από το ίδιο εγχειρίδιο ΙΕ γλωσσολογίας στο οποίο ο Brixhe έγραψε τα κεφάλαια για την αρχαία Μακεδονική και την Θρακική):

Για το επιτασσόμενο οριστικό άθρο της Αλβανικής (ΙΕ *so > ελλην. ~ PAlb. *hü > αλβ. u/i, λ.χ. njeri-u = ἀνήρ), παραθέτω τις παρακάτω σελίδες του Joachim Matzinger:

22 Comments

Filed under Βαλκανικές γλώσσες, Γλωσσολογία, Ινδοευρωπαϊκά θέματα

22 responses to “Θρακολογικά: Οι θρακικές επιγραφές της Ζώνης

 1. Αρχέλαος Βαρκάρης

  Πως γίνεται να συνδέονται τα ελληνικά με τα θρακικά εφόσον είναι σάτεμ;

  • Με τον ίδιο τρόπο που η Ελληνική συγγενεύει με τις Σάτεμ ελληνοάριες γλώσσες όπως η Αρμενική και ο Ινδο-Ιρανικός κλάδος.

   Η σατεμοποίηση εξαπλώθηκε μέτα το 2500 και βρήκε καθοδόν τις ομάδες που έβγαιναν από τις στέπες. Οι υποομάδες που ήτνα μπροστά στο κύμα εξόδου (οι πιο απόμακρες ως προς τις στέπες) δεν σατεμοποιήθηκαν, ενώ οι συγγενείς
   τους που ακολουθούσαν από πίσω, πρόλαβαν να σατεμοποιηθούν.

   Μην ξεχνάς ότι η Αρμενική είναι σάτεμ και, αν ο de Lamberterie έχει δίκαιο, ο πρόδρομός της εισήλθε στα Βαλκάνια μαζί με τους προδρόμους της Ελληνικής και της Φρυγικής (και μάλλον της Αλβανικής και της Θρακικής).

 2. Λοιπόν, Jeronim, τώρα αν έχεις κάποια ερώτηση γι΄αυτά που γράφει ο Claude Brixhe διατύπωσέ την στα ελληνικά, αφού τα μιλάς μια χαρά.

 3. Jeronim

  Αχα! Οκ. Μου πήρε λίγο να καταλάβω τι συμβαίνει Οκ…Έκανα ριπλάι σε σχόλιο άλλου χρήστη πάλι! Όπως την τελευταία φορά στο βυζαντινό σκέλος του μπλογκ για τις εθνότητες. Όχι όχι! Προφανώς και είμαι μόνο ο Jeronim

  Το σοβαρός θα το εκλάμβω πάντως ως προσβολή. Ούτε δημοτικός σύμβουλος να κατεβαινα

  • Πες μου τις ερωτήσεις σου στα ελληνικά, να τις συζητήσουμε.

   • Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά ρώτησες κατά πόσο ισχύει ο ισχυρισμός του Brixhe αν έχουμε μία ομοιογενή θρακική γλώσσα και όχι (τουλάχιστον) δύο συγγενικές (Θρακική και Δακο-Μυσική).

    Η αλήθεια είναι πως όποια πρόοδος κι αν γίνει με τις επιγραφές Ζώνης-Σαμοθράκη, τα συμπεράσματα θα ισχύουν μόνο για την γλώσσα της νοτιοανατολικής Θράκης. Η συγγενική γλώσσα της Μυσίας (και η σχέση της τελευταίας με την υπερδουνάβια Δακική) θα παραμείνει μυστήριο και η ευρύτερη αρχαία Θράκη (από την ακτή του Πόντου ως τον Μάργο, από το Αιγαίο ως τον Δούναβη) ήταν αρκετά μεγάλη περιοχή, για να διατηρηθεί ομοιογενής σε όλο το εύρος της μία προφορική γλώσσα που δεν είχε γραπτή παράδοση.

    Συνεπώς, κάτσε να δούμε πρώτα τι ακριβώς γίνεται με την γλώσσική ποικιλία Ζώνης-Σαμοθράκης (γιατί ο Brixhe πολλά είπε και πολύ λίγα έδειξε από επιγραφικό υλικό: Αβολο, Βενδι/Βενζι, υνεσο) και μετά βλέπουμε τι αντίκτυπο έχουν
    αυτά που θα μάθουμε για την γειτονική Μυσία.

  • Jeronim

   Γραφω εξίσου καλά αγγλικά! Οκ. Ελπίζω πάντως να κατάλαβες ότι είμαι απλά και μόνο ο Jeronim; Οκ ίντερνετ μπέρδεμα, συμβαίνουν αυτα, είσαι συγχωρεμένος!

   Στο ψητό. Η αρχική ερώτηση. Είχα διαβάσει μια μνεία σε ένα πολύ παλιό άρθρο του Eric Hamp, όπου ψιλο-αμφισβητεί την Θρακική ως χωρισμένη σε δύο κλάδους (κύρια Θρακική και Δακο-μυσική). Τώρα στο άρθρο αυτό επιβεβαιώνεται από κάποιον άλλο. Υπήρξε λοιπόν μία μόνο κοινή γλώσσα;

   • Σου είπα, αν βασιστούμε μόνο στο ανθρωπωνυμικό υλικό (λ.χ. Βῖθυς, Μουκά-, -τραλις, -ζενις, -πορις κλπ) τότε φαίνεται ότι νοτίως του Δούναβη έχουμε μία μόνο γλώσσα.

    Αυτός όμως δεν είναι ο ακριβέστερος τρόπος εξακρίβωσης του βαθμού γλωσσικής συγγένειας.

   • Για τη σχέση της Αλβανικής με την ΑΒΡ, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η ΑΒΡ φαίνεται ότι αναπτύχθηκε στο έδαφος αυτής της τωόντι θρακικής γλώσσας και ο πρόδρομος της Αλβανικής μάλλον δεν ήταν αυτή η γλώσσα (δεν βλέπω στην Αλβανική την ουράνωση τύπου τσουκνίδας που συνδέει την Θρακική με την ΑΒΡ και η αλβανική δείχνει τις τροπές ā>o, ē>o που δεν φαίνεται να απαντούν στον χώρο της τωόντι θρακικής, αλλά απαντούν στην βόρεια Άνω Μυσία (και ίσως στην δυτική Άνω Μυσία όπου λείπουν οι επιγραφές για να καταστήσουν «ορατές» τις φωνολογικές εξελίξεις.

    Επίσης, ο Michiel de Vaan εδώ προσπαθεί να εξηγήσει τις λίγες περιπτώσεις τονισμένου πρωτοαλβανικού *e που έφτασε ως το /ja/ (e>je>ja, ενώ φυσιολογικά σταματά στο je) και το δοκιμαστικό του συμπέρασμα (σλδ 78) είναι ότι οι λίγες λέξεις όπως το *melita > mjelta > mjaltë ίσως προέρχονται από μια πρωτοαλβανική ποικιλία που είχε εκτεθεί σε μια μεταφωνία παρόμοια με εκείνη της ΑΒΡ (αναφέρει το nigra > negra > ρουμαν. neagră, εγώ θα παρέθετα το petra > pjetra > pjeatră > piatră που ταιριάζει απόλυτα).

    Αυτή την μεταφωνία την βλέπουμε στο υδρωνύμιο Κέβρος > Κιάβρος (όριο Άνω και κάτω Μυσίας).

   • Jeronim

    Κατάλαβα. Δυστυχώς η γλωσσολογία δεν είναι ο κλάδος μου και δεν κατανοώ πολλά. Οπότε οι ερωτήσεις μου δεν είναι εξειδικευμένες; Με ενδιαφέρει κυρίως η ιστοριογραφία και ότι η γλωσσολογία μπορεί να προσφέρει σε αυτην, κι ότι μπορεί να φανερωθεί βάση αυτής περί της γενικότερης ιστορικής σύστασης των Βαλκανίων ανά τις χιλιετίες. Βάση ορθολογισμού όχι ιστοριομυθοπλασίας

   • Jeronim

    Τέλος πάντων. Περιμένω περισσότερα άρθρα Ρωμαϊκού και μεσαιωνικού περιεχομένου, ιστορικού και εθνολογικού, να συζητήσουμε όπως τις προηγούμενες φορές. Ελπίζοντας να μην κάνω ριπλάι αλλού πάλι

   • Όταν με το καλό ο Brixhe δημοσιεύσει κάποιο άρθρο με αναλυτικότερη γλωσσολογική περιγραφή της αιγαιακής θρακικής (Ζώνη-Σαμοθράκη), τότε ίσως να μπορέσω να σου πω κάτι περισσότερο για το θέμα.

 4. Ιωάννης

  Καλησπέρα σμερδαλέε
  Αναφορικά στις καταλήξεις πατρωνυμων σε -πουλος. Θα μπορούσε να έλκει την καταγωγή της από την αρχαιοελληνική λέξη πώλος αντί της Λατινικής pullus δεδομένου ότι σημασιολογικά ταυτίζονται

  • Γεια σου Γιάννη. Θεωρητικά το πῶλος μπορεί να θεωρηθεί υποψήφιος όρος, αλλά δεν έχει την στοργική σημασία που έχει για τους ανθρώπους το pullus (βλ. σημασία ΙΙ.Α: Of persons: as a term of endearment … meus pullus = «περιστέρα μου, αγάπη/ψυχή μου» κλπ).

   Θεωρητικά πάντως είναι αμφότερα πιθανά (δεν μπορώ να αποκλείσω κάποιο).

 5. Μανούσος

  Νομίζεις ότι ισχύει ακόμη η θεωρία της καθόδου των ΙΕ από την στέππα; Γιατί η σατεμοποίηση να πέρασε μόνο στους λαούς της στέππας και όχι στις Μικρασιατικές γλώσσες ή στην Τοχαρική;
  Η χρονολόγηση πάλι του 2500 πΧ. πώς προκύπτει;
  Νομίζω ότι είναι ερωτήματα που δεν μπορούν να απαντηθούν και η διασύνδεση γλωσσολογίας και ιστορίας και αρχαιολογίας σε τόσο μακρινούς χρόνους χωρίς επαρκή (ή καθόλου) γραπτά μνημεία είναι πολύ ριψοκίνδυνη υπόθεση.
  Καλή Ανάσταση εν τω μεταξύ

  • Νομίζεις ότι ισχύει ακόμη η θεωρία της καθόδου των ΙΕ από την στέππα;

   Η χρονολόγηση πάλι του 2500 πΧ. πώς προκύπτει;

   Γεια σου Μανούσο και Καλή Ανάσταση και σε εσένα

   Γιατί βρε πότε καταρρίφθηκε η στεπική θεωρία ως η μακράν πιθανότερη όλων από το 2012 που στην δεύτερη έκδοση του βιβλίου Εισαγωγή στην Συγκριτική ΙΕ γλωσσολογία που ο Michiel De Vaan γράφει πως «φαίνεται αδιαμφισβήτητο» (there seems to be no doubt) ότι ο στεπικός αρχαιολογικός ορίζοντας Yamnaya αντιστοιχεί στους ομιλητές της Ύστερης Πρωτο-Ινδο-Ευρωπαϊκής;

   Δες σλδ 52:

   Για την χρονολόγηση της σατεμοποίησης, θα σου το εξηγούσα αναλυτικότερα αν δεν ήταν χρονιάρα μέρα κι αν ήξερα ότι διαθέτεις μια έστω στοιχειώδη ικανότητα εσωτερικής (γλωσσολογικής) χρονολόγησης της απόσχισης των θυγατρικών γλωσσών (αρχαϊκή ΠΙΕ = 1η έξοδος ο ανατολιακός κλάδος πριν την εμφάνιση της τροχοζωήλατης μεταφοράς, δλδ σίγουρα πριν το 3500, μάλλον κατά το 4000, Μέση ΠΙΕ: 2η έξοδος του Ιταλο-Κελτικού και Τοχαρικού κλάδου και ό,τι μένει εξελίσσεται στην κλασική Ύστερη ΠΙΕ [το ρηματικό σύστημα Cowgill-Rix] από την οποία μόνον εκείνες οι διάλεκτοι που ήταν ακόμα στις στέπες σατεμοποιήθηκαν, οι άλλες όπως η ελληνική, η φρυγική και ο γερμανικός κλάδος πρόλαβαν να ξεφύγουν [απομακρυνθούν επαρκώς] χωρίς να τους φτάσει το κύμα της σατεμοποίησης).

   Αν «φαίνετια αδιαμφισβήτητο» ότι η Ύστερη ΠΙΕ μιλιόταν στον στεπικό ορίζοντα Yamnaya γύρω στο 3200 και η Ελληνική πρέπει να κάνει ορισμένες επιπλέον κοινές καινοτομίες με άλλες ελληνοάριες γλώσσες που εν τέλει σατεμοποιήθηκαν (Ινδο-Ιρανικός κλάδος και Αρμενική), τότε μερικούς αιώνες μετά το 3200 η σατεμοποίηση δεν έχει ακόμα αρχίσει, αλλά είχε ήδη τελεστεί όταν ο Κοινός Ινδο-Ιρανικός κλάδος βγήκε από τις στέπες και δημιούργησε τον πολιτισμό Andronovo λίγο μετά το 2000.

   Το 2500 προκύπτει από τον συλλογισμό «σχεδόν σίγουρα δεν είχε ξεκινήσει το 3000 (περίοδος αποκλειστικών ελληνοαρίων καινοτομιών, λ.χ. η παρελθοντική αύξηση *(h1)e-) και σχεδόν σίγουρα είχε ήδη ξεκινήσει πριν το 2000 (η Κοινή Ινδο-Ιρανική μιλιέται στον πολιτισμό Andronovo)».

   Για να καταλάβεις την σατεμοποίηση (που στην πιο πλήρη μορφή της είναι η εξάπλωση 3 φωνολογικών καινοτομιών, αν και η η μία από της τρεις μάλλον ολοκληρώθηκε ανεξάρτητα σε κάθε πληχθείσα γλωσσα και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ σε Αλβανική και Αρμενική), σκέψου την εξάπλωση της γαλλικής προφοράς του ρώ στην δυτική Ευρώπη (οταν η Γαλλική έγινε η γλώσσα των σαλονιών).

 6. Μανούσος

  Λόγω της ημέρας επιφυλάσσομαι

  • Σε τι ακριβώς «επιφυλάσσεσαι»; Γιατί για να έχει νόημα η «επιφύλαξή» σου πρέπει να έχεις και κάποια σχέση με το αντικείμενο που συζητάμε.

   Ως προς τι ακριβώς επιφυλάσσεσαι; Αν ισχύει το ρηματικό σύστημα Cowgill-Rix, αν ισχύει ότι η ελληνοάρια παρελθοντική αύξηση είναι καινοτομία ορισμένων μόνο θυγατέρων της Ύστερης ΠΙΕ (των ελληνοαρίων) ή αν η σατεμοποίηση είναι εξάπλωση 3 φωνολογικών διαδικασίων;

   Έτσι από περιέργεια, μήπως ξέρεις ποιες είναι οι τρεις αυτές φωνολογικές διαδικασίες;

 7. Ουτάσπιος

  Εδώ και καιρό έψαχνα άρθρα και βιβλία περί Θρακολογίας και δεν μπορούσα να βρω κάτι πέρα από την Βικιπαίδεια. Θέλω να ρωτήσω για την Θρακική θεότητα “Πέρκων” η οποία φαίνεται να είναι απο τις πρώτες αναφορές των μεταγενέστερα σλαβικών/βαλτικών θεοτήτων. Συγκεκριμένα (απο Βικιπάιδεια) from Indo-European *perkṷu- “oak-tree” – Lithuanian: Perkūnas – Latvian: Pērkons – Old Prussian: Perkūns, the god of thunder – Finnish: Perkele – Mordvinic: Pur’gine-paz – Old Norse: Fjǫrgyn/Fjǫrgynn – possible cognate Sanskrit: Parjanya, the god of rainstorms and thunder – Thracian: Περκων/Περκος (Perkon/Perkos), with suffix -k- dropped via IE *perō(ṷ)nos “thunder, Thunderer”, possibly from a connection with *perūn(V) “mountain, rock” – Slavic: Perun (Old East Slavic Перунъ – Polish: Piorun – Czech: Perun – Serbian: Перун – Bulgarian: Перун – Slovenian: Perun/Perün/Perunk), the god of thunder – possibly Albanian: Perëndi, the god of thunder and storms – possibly Hittite: Pirwa, “the god on a horse”, which associated with a rock – possibly Hellenic: ‘κεραυνός’ (keraunós) meaning “thunderbolt”. Υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία εκτός από αυτά που παρέθεσα? Κάποια φωτογραφία της επιγραφής υπάρχει (κάπου είχα δει σαν πηγή στην Βικιπαίδεια μια επιγραφή ή στήλη στο Μουσείο της Βάρνας , αλλά δεν κατάφερα να βρω κάποια φωτογραφία)?

Leave a Reply to Jeronim Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.