Η ΙΕ ρίζα *peh2u- «μικρός, ολίγος» και «γιος, παιδί»

Στην σημερινή ανάρτηση θα περιγράψω την ινδοευρωπαϊκή (ΙΕ) ρίζα *peh2u- «μικρός, ολίγος» και τους απογόνους της. To φάσμα σημασιών των απογόνων της ρίζας στις θυγατρικές ΙΕ γλώσσες κυμαίνεται από «μικρός σε μέγεθος» και «ολίγος σε ποσότητα» μέχρι «γιος» (< μικρό παιδί).

Ξεκινάω παραθέτοντας αυτά που γράφουν οι Mallory-Adams για την ρίζα *peh2u-.

peh2u

Στον Γερμανικό κλάδο η ρίζα έδωσε το πρωτογερμανικό επίθετο *ph2w-os > *fawaz = «ολίγος» που είναι ο πρόγονος του αγγλικού few.

Στην Λατινική βρίσκουμε τα επίθετα *ph2u-kos > paucus = «ολίγος» και *ph2u-ros > *pauros > parvus (με μετάθεση wr>rw) «μικρός, ασήμαντος» από το οποίο προέκυψε το υποκοριστικό *paurulus > *paurlus > pau(l)lus = «μικρός», το οποίο είναι η πηγή του λατινικού ονόματος Paul(l)us ~ Παύλος (λ.χ. Lucius Aemilius Paullus ~ Λούκιος Αἰμίλιος Παῦλος). Ένα άλλο επίθετο είναι το *ph2u-por(H)os > pauper = «φτωχός» που, μέσα από τον γαλλικό απόγονό του pauvre (~ ιταλικό povero), είναι ο πρόγονος του αγγλικού poor. Το δεύτερο συνθετικό *por(H)os > -per συνήθως  ανάγεται στην ρίζα *per(H)- «αγοράζω, παίρνω μερίδα» (λ.χ. ελληνικά πέρνημι και πόρνη, λιθουανικό pirkti), στην οποία μάλλον ανάγονται και τα λατινικά pars/partem = «μέρος» και portiō/portiōnem = «μερίδα». Έτσι, σύμφωνα με αυτήν την θεώρηση, η κυριολεκτική σημασία του επιθέτου pauper είναι «αυτός που αγοράζει λίγα ~ αυτός που έλαβε μικρή μερίδα». Μία εναλλακτική ετυμολόγηση συνδέει το -per του pauper με το ρήμα parō = «παράγω, παρέχω» και, κατά συνέπεια, το επίθετο pauper γίνεται «αυτός που παράγει/παρέχει λίγα».

Στην Ελληνική, η ΙΕ ρίζα *peh2u- έδωσε το επίθετο *ph2u-ros > παῦρος = «μικρός, ολίγος» και μάλλον έδωσε και το επίθετο φαῦλος, αν δεχτούμε ότι το λαρυγγικό *h2 προκάλεσε δάσυνση *ph2>pha=φα, όπως στην λέξη *roth2os > ἐπίρροθος = ἐπίκουρος = «αυτός που τρέχει για βοήθεια» (*reth2 = *k’ers- = «τρέχω»).

Όπως στην Λατινική το επίθετο pau(l)lus έδωσε το όνομα Pau(l)lus, έτσι και στην Ελληνική βρίσκουμε το άπαξ μακεδονικό όνομα Παυράτᾱς (Πύδνα, ~350 π.Χ.) με σημασία που θυμίζει τα μικκός = «μικρός» > Μίκκων, Μικκίων, Μίκκυλος, Μίκκαλος κλπ.

pauratas

Όπως ανέφερα και στην αρχή, εκτός από την σημασία «μικρός, ολίγος», η ρίζα *peh2u- έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για τον σχηματισμό όρων με την σημασία «γιος ~ μικρό αγόρι».

Στην Λατινική βρίσκουμε τον όρο *ph2werospuer «παιδί, αγόρι».

Στην Ελληνική βρίσκουμε τους όρους *peh2w-id-s > πᾶϝις > παῖς (τὸν παῖδα) και *peh2w-s > παῦς (λ.χ. *g’reh2-w- > γραῖα ~ γραῦς).

Στην Οσκανική και στον Ινδο-Ιρανικό κλάδο βρίσκουμε απογόνους του αποκατεστημένου όρου *ph2u-tlos = «γιός», δηλαδή η ρίζα στον μηδενικό βαθμό *ph2u- προσαρτημένη στο οργανικό επίθημα *-tlo- που είχε και υποκοριστική λειτουργία (λ.χ. λατινικό *-tlo- > *-klo- > -culus/-culum, παράδειγμα osculum = «μικρό στόμιο»).

Έτσι βρίσκουμε το οσκανικό puklum «παιδί ,αγόρι», το σανσκριτικό putrà και το αβεστικό puθrà, αμφότερα «γιος, αγόρι», λ.χ. το ποταμωνύμιο Βραχμαπούτρας σημαίνει «Γιος του [θεού] Βράχμα».

Στην Αβεστική βρίσκουμε και δύο ενδιαφέροντα επίθετα που έχουν σχηματιστεί από το ουσιαστικό puθrà = «γιος», τα οποία μπορούμε να αποδώσουμε στην Ελληνική χρησιμοποιώντας τον ίδιο συνδυασμό ΙΕ μορφημάτων.

avestan-Devi-fem

Το ένα είναι το θηλυκό *n.-ph2u-tl-eh2 > apuθrā ~ (ἡ) ἄπαις (η γυναίκα που δεν έχει γιους, *n.-peh2u-) που περιέχει το μηδενόβαθμο στερητικό *n.-.

Το άλλο επίθετο είναι το θηλυκό τύπου Devī (*-ih2) *h1su-ph2u-tl-ih2 > hupuθrī = (ἡ) εὔπαις (η γυναίκα που έχει καλούς γιους, *h1su-peh2u-), το οποίο περιέχει το πρόθημα *h1su- > εὐ-.

Σημείωσα και το επίθετο *pl.th2-us > πλατύς ~ pərəθu- με θηλυκό *pl.th2-(e)w-ih2 > πλατέϝια > πλατεῖα ~ pərəθβī που έχω περιγράψει σε παλαιότερη ανάρτηση (*pl.th2-w-ih2 > Πλάταια ~ σανσκ. Pr.thivī).

Advertisements

21 Comments

Filed under Γλωσσολογία, Ελληνική γλώσσα, Ινδοευρωπαϊκά θέματα

21 responses to “Η ΙΕ ρίζα *peh2u- «μικρός, ολίγος» και «γιος, παιδί»

 1. Βάταλος

  Αγαπητοί κύριοι,

  1) Διατί – άραγε – ο αγαπητός κ. Σμερδαλέος μάς αποκρύπτει ότι τα αβεστικά είναι η μία από τας δύο αρχαίας περσικάς διαλέκτους, κατ’ ευθείαν προερχομένη από τα ελληνικά; ΙΔΟΥ τί λέγει εις την σελίδα 5 το σύγγραμμα των Garcia + De Vaan από το οποίον αντλεί ο κ. Σμερδαλέος:

  Τί θέλουν να πούν οι συγγραφείς και αποκρύπτει επιμελώς από τους Ρωμιούς αναγνώστας του ο κ. Σμερδαλέος; Ότι η Αβεστική σημειώνει ξεχωριστά εν προς έν τα φωνήεντα και ότι το Αβεστικόν Αλφάβητον εδημιουργήθη ΚΑΤ’ ΑΠΟΜΙΜΗΣΙΝ του Ελληνικού!..

  Ο γέρων Βάταλος προσφέρει απόψε το εν λόγω σύγγραμμα διά να ίδητε και πολλά άλλα που αποκρύπτει επιμελώς ο κ. Σμερδαλέος, διά να μή πληροφορηθώσι οι αποβλακωμένοι (από τας παρλαπίπας των Γαλιλαίων) αναγνώσται του την παλαιότητα της Ελληνικής Γλώσσης, την οποίαν και ελεηλάτησαν όλαι αι λεγόμεναι Ινδοευρωπαϊκαί…

  http://www.docdroid.net/gbhCKdW/javier-martnez-michiel-de-vaan-introduction-to-avestan-2014.pdf.html

  2) Πεισθείς ο γέρων Βάταλος πόσον ισχυρογνώμων είναι ο «Σάθας του 21ου Αιώνος» κ. Σμερδαλέος, απεφάσισε απόψε να του καταφέρη έν συντριπτικόν κτύπημα, μήπως και συνέλθη: Εξέθαψε από την βιβλιοθήκην του και προσφέρει εντελώς δωρεάν το εξηφανισμένον σύγγραμμα του Ιωσήφ Γιαχούδα «Τα Εβραϊκά είναι Ελληνικά» (1η έκδοσις Πανεπιστημίου της Οξφόρδης 1982). Και μόνον εν απλούν ξεφύλλισμα αυτού του μνημειώδους συγγράμματος που μισούν θανασίμως Γαλιλαίοι + Ιουδαίοι εξίσου, πείθει τον απροκατάληπτον αναγνώστην πόσον έωλοι είναι αι θεωρίαι του κ. Σμερδαλέου και των λοιπών Φοινικολάγνων διά την προέλευσιν του θείου Ελληνικού Αλφαβήτου από το Φοινικικόν

  3) Ελπίζω ο κ. Σμερδαλέος να μοί επιτρέψη να αναρτήσω ενταύθα (παραμονάς της Εορτής του Ανικήτου Ηλίου) τα συμπεράσματα του γέροντος Βατάλου από την ανάγνωσιν του εξηφανισμένου συγγράμματος του Γιαχούδα

  4) Αν ο κ. Σμερδαλέος δεν έχει χρόνον να αναγνώση το βιβλίον του Γιαχούδα, ας διαβάση την αποκαλυπτικήν παρουσίασιν του «Δαυλού» τον Αύγουστον του σωτηρίου έτους 2007

  http://www.stipsi.gr/hebrew/davlos.pdf

  5) Επίσης, ας ρίψη μίαν ματιάν εις τα κατωτέρω δημοσιεύματα ότε προ 8ετίας ενημερώθησαν οι αποβλακωμένοι Ρωμιοί διά την ύπαρξιν του μνημειώδους συγγράμματος του Γιαχούδα, που προσφέρει απόψε δωρεάν ο γέρων Βάταλος…

  http://www.stipsi.gr/hebrew/
  http://www.imdleo.gr/diaf/2012/hebrew-greek.pdf

  Μετά πάσης τιμής
  Γέρων Βάταλος

  • Πεισθείς ο γέρων Βάταλος πόσον ισχυρογνώμων είναι ο «Σάθας του 21ου Αιώνος» κ. Σμερδαλέος, απεφάσισε απόψε να του καταφέρη έν συντριπτικόν κτύπημα, μήπως και συνέλθη: Εξέθαψε από την βιβλιοθήκην του και προσφέρει εντελώς δωρεάν το εξηφανισμένον σύγγραμμα του Ιωσήφ Γιαχούδα «Τα Εβραϊκά είναι Ελληνικά» (1η έκδοσις Πανεπιστημίου της Οξφόρδης 1982)
   —-

   Αχχ δώτορ … όταν ο Sol Invictus μοίραζε μυαλό μάλλον εσύ τότε φορούσες αντιηλιακό … μην ξεχάσεις να μας παραθέσεις και την «μνημειώδη» «Μαύρη Αθηνά» του Martin Bernal όπου προσπαθεί να δείξει την Αιγυτιακή και Σημιτική καταγωγή του ελληνικού πολιτισμού και μεγάλου μέρους του ελληνικού λεξιλογίου.

   Ωστόσο το τσοντοπεριοδικό του Γιαχούδα ούτε είναι γραμμένο από γλωσσολόγο (δικηγόρος είναι ο συγγραφέας) ούτε έχει εκδοθεί από τον Πανεπιστημιακό Εκδοτικό Όίκο της Οξφόρδης (Oxford University Press, OUP), αλλά από τον ουτιδανό ιδιωτικό Έκδοτικό Οίκο Becket της Οξφόρδης .. ο οποίος φυσικά δεν έχει καμία σχέση με τον OUP και απ΄ότι βλέπω δεν έχει ούτε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Με άλλα λόγια, «άλλο ναύτης κι άλλο καντηλανάφτης», όπως θα είχες συνειδητοποιήσει εάν είχες ξεπλύνει άπαξ δια παντός την βδελυρή βαρβαρότητα νεοελληνίσκου που σε χαρακτηρίζει.

   «Αχ και νά μοιαζες του ναύτη, άντρα μου καντηλανάφτη» που έλεγε και η Ρίτα.

   Ορίστε η διαφορά του εκδοτικού «οίκου» Becket της Οξφόρδης και του Εκδοτικού Οίκου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (OUP) τρισβάρβαρε νεοελληνίσκε Βάταλε.

  • 1) Διατί – άραγε – ο αγαπητός κ. Σμερδαλέος μάς αποκρύπτει ότι τα αβεστικά είναι η μία από τας δύο αρχαίας περσικάς διαλέκτους, κατ’ ευθείαν προερχομένη από τα ελληνικά; ΙΔΟΥ τί λέγει εις την σελίδα 5 το σύγγραμμα των Garcia + De Vaan από το οποίον αντλεί ο κ. Σμερδαλέος:
   —-

   Για να δεις πόσο τραγελαφικός νεοελληνίσκος είσαι … δεν φρόντισες καν να μάθεις πότε δημιουργήθηκε το Αβεστικό αλφάβητο για το οποίο μιλάνε o Garcia-De Vaan.

   The Avestan alphabet is a writing system developed during Iran’s Sassanid era (226 CE –651) to render the Avestan language.

   Οι Σασσανίδες λόγιοι ανέπτυξαν το Αβεστικό Αλφάβητο, Βάταλε, με το οποίο διασώθηκαν τα Αβεστικά κείμενα που έχουμε. Η Παλαιά Αβεστική γλώσσα πάει πίσω στο 1000 π.Χ., αλλά το «αβεστικό» αλφάβητο στο οποίο γράφτηκαν τα κείμενα που επιβίωσαν είναι δημιούργημα της Ύστερης Σασσανικής περιόδου.

   «Συ μεν άλλους σέσωκας, εαυτόν δε ου δύνασαι σώσαι» για άλλη μια φορά.

   Όσο για το βιβλίο του Εβραίου δικηγόρου (και όχι γλωσσολόγου) που παρέθεσες, δεν πιστεύω ότι αξίζει καν ν΄απαντήσω.

  • Δεν μου λες βρε Τρισβάρβαρε Παραχαράκτη και Ουτιδανέ Κατσικοκλέφτη, δε μου λες βρε «Ανίδρυτε Οδοστάτη» (που έλεγαν και οι ένδοξοι μεσαιωνικοί Ρωμαίοι για τους ληστρικούς μιξοβάρβαρους που κατοικούσαν εντός της Ρωμανίας), γιατί αλλοίωσες την σελίδα 5 που παρέθεσες, ώστε να μην φανεί η ημερομηνία που παραθέτουν οι συγγραφείς για την δημιουργία του Αβεστικού αλφαβήτου γύρω στο 500 μ.Χ.;

   Για πες μου πως πρέπει να σε τιμωρήσω για την τρισβάρβαρη παραχάραξη που μόλις επιχείρησες; Γέρος άνθρωπος δεν ντρέπεσαι να αλλοιώνεις κείμενα στα γεράματα; Αυτό το μήνυμα θα περάσεις στην εγγονή σου;

   Με τι μούτρα θα αντικρίσεις τον Κλυτόπωλο;

 2. Μετά πάσης τιμής
  Γέρων Βάταλος
  —–

  Οι παραχαράκτες δεν έχετε τιμή, Βάταλέ μου. Κενός σημασίας ο χαιρετισμός σου.

  Αν θέλεις να ξαναδημοσιεύσω σχόλιό σου φρόντισε να ζητήσεις συγγνώμη σε εμένα και στους αναγνώστες για την βδελυρή και τρισβάρβαρη κουτοπονηριά κατσικοκλέφτη που σε ώθησε στην παραχάραξη.

 3. Ναυσικα

  ποσο% dna εχουμε απο τους αρχαιους ελληνες;

  • Ρωμηός=Έλληνας=Γραικός Όλα δικά μας είναι.

   @ Ναυσικα
   92,63% πυρηνικό, αλλά δυστυχώς μόνο 2,98 % μιτοχονδριακό ! 🙂

   • Ωραίο! Να προσθέσω ότι, όποιος νομίζει πως υπάρχει «αρχαιοελληνικό» και «μη αρχαιελληνικό DNA», πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ο Richard Leakey κάποτε είπε στην τηλεόραση πως ο άνθρωπος και ο χιμπατζής είναι ακόμα τόσο γενετικά κοντά που μάλλον αν ζευγαρώσουν μπορεί να προκύψει στείρος απόγονος (όπως το άλογο και ο γάιδαρος βγάζουν στείρο μουλάρι).

    Human + Chimpanzee > Humanzee ή Chuman.

   • Ρωμηός=Έλληνας=Γραικός Όλα δικά μας είναι.

    @ smerdaleos
    Καλά στο μυαλό μου είσαι !!!
    Έγραψα για τον στείρο απόγονο ανατομικά σύγχρονου ανθρώπου-νεάντερταλ πριν δω το σχόλιο σου (smerdaleos November 15, 2015 at 7:29 pm ) ! 🙂

   • Άκου τα λόγια του Richard Leakey να ξεραθείς στα γέλια! 🙂

  • Ναυσικάα μου η ερώτησή σου δεν μπορεί να απαντηθεί. Η ερώτηση που θέτεις προϋποθέτει ως προαπαιτούμενο την ύπαρξη «αρχαιοελληνικού» DNA. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ανθρώπινο DNΑ, όπως και όλοι οι άλλοι ιστορικοί λαοί. Το να ρωτάς πόσο αρχαιοελληνικό DNA έχουμε είναι σαν να ρωτάς πόσο «χριστιανικό DNA» έχουμε ή πόσο από το νερό που αυτήν τη στιγμή περιέχει το σώμα σου προέρχεται από το ποτήρι νερού που ήπιες μια εβδομάδα πριν.

   Υπάρχει κάποιος τρόπος να ξεχωρίσουμε τα μόρια νερού (H2O) που ήπιες μια εβδομάδα πριν, από τα μόρια νερού που ήπιες προχθές, σήμερα το πρωί ή έναν μήνα πριν;

   Όλα τα μόρια νερού αποτελούνται από δύο άτομα υδρογόνου και ένα άτομο οξυγόνου.

   Έτσι συμβαίνει και με το ανθρώπινο DNA. Όλοι οι σημερινοί πληθυσμοί και όλοι οι ιστορικοί πληθυσμοί του παρελθόντος είναι πληθυσμιακά μείγματα των γενετικών απλοτύπων που σχηματίστηκαν δεκάδες χιλιάδες χρόνια πριν την δημιουργία των θυγατρικών ΙΕ γλωσσών και δεκάδες χιλιάδες χρόνια πριν τον σχηματισμό της μητρικής ΠΙΕ.

   Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ένα μείγμα γενετικών απλοτύπων και όλοι οι λαοί με τους οποίους αναμείχθηκαν ήταν επίσης μείγματα απλοτύπων.

   Οι συλλογικές κατηγορίες «αρχαίοι Έλληνες» και «νεοέλληνες» είναι κοινωνικά κατασκευάσματα που δεν μπορούν να οριστούν βιολογικά. Και αφού δεν μπορούν να οριστούν βιολογικά δεν έχει κανένα νόημα να ρωτάμε τι ποσοστό “DNA” της πρώτης κατηγορίας διατηρείται στην δεύτερη.

   Αν σε ενδιαφέρουν τα ποσοστά … το DNA των σημερινών Ευρωπαίων κατάγεται κατά 96-98% από τους Homo Sapiens που βγήκαν από την Αφρική περίπου 50.000 χρόνια πριν και το υπόλοιπο 2-4% κατάγεται από πληθυσμούς όπως ο Homo Neanderthalensis που ο Homo Sapiens βρήκε ήδη εγκατεστημένους στην Ευρώπη και οι οποίοι, με τη σειρά τους, βγήκαν και αυτοί από την Αφρική, αλλά βγήκαν πολύ νωρίτερα.

   However, an analysis of a first draft of the Neanderthal genome by the same team released in May 2010 indicates interbreeding may have occurred.[19][61] “Those of us who live outside Africa carry a little Neanderthal DNA in us,” said Pääbo, who led the study. “The proportion of Neanderthal-inherited genetic material is about 1 to 4 percent.

   Τώρα υπολόγισε ότι αν πάρεις δύο οποιουσδήποτε σημερινούς ανθρώπους, η γενετική τους ομοιότητα θα είναι της τάξεως του 99,9%, ενώ η γενετική ομοιότητα μεταξύ Homo Sapiens και Homo Neanderthalensis εκτιμάται σε 99,7% και, τέλος, η γενετική ομοιότητα μεταξύ Homo Sapiens και του «ξαδέλφου» μας χιμπατζή είναι γύρω στο 98,5%.

   Η εξελικτική μας γραμμή (εμείς οι σημερινοί άνθρωποι είμαστε οι Homo Sapiens) χωρίστηκε περίπου 500.000 χρόνια πριν από αυτήν του H. Neanderthalensis και 5-6 εκατομμύρια χρόνια πριν από αυτήν του Χιμπατζή.

   • Ρωμηός=Έλληνας=Γραικός Όλα δικά μας είναι.

    Μπα δεν έχουμε από τους Νεάντερταλ. Σιγά να μην διασταυρωνόμασταν με αυτές τις μαϊμούδες. 🙂 Και να διασταυρωνόμασταν το πολύ πολύ να να έβγαινε κάτι στείρο σαν το γαϊδουρομούλαρο. Αν έχουμε κάτι κοινό θα είναι από τον κοινό εξελικτικό μας πρόγονο τον erectus.

    Εγώ είμαι με το μοντέλο της πολυτοπικής αντικατάστασης. 🙂 Δεν βγήκαμε όλοι οι sapiens από την Αφρική.

   • Με τους Homo Sapiens η διασταύρωση σίγουρα ήταν δυνατή (όπως συμβαίνει με τον λύκο και τον σκύλο).

    Η ερώτηση είναι αν θα προκύψει ζωντανός απόγονος (στείρος βέβαια) από την διασταύρωση ανθρώπου και χιμπατζή.

    Θα ψάξω να βρω στο Youtube τα λόγια του ανθρωπολόγου Richard Leakey που πιστεύει ότι μάλλον … θα βγει στείρος Humanzee/Chuman.

   • Το βρήκα!

    [06:38]

    We are closer to an african Chimp than a horse is to an ass! Horses and asses put together produce offspring. “Wow” says everybody, “are you …” … “Yeah I am!”.

    Μετάφραση: Είμαστε πιο κοντά (γενετικά) στον Χιμπατζή της Αφρικής απ΄ότι το άλογο είναι στον γάιδαρο. Τα άλογα και τα Γαϊδούρια όταν διασταυρώνονται παράγουν απογόνους. «Ουάου», μου λένε όλοι, «δηλαδή πιστεύεις ότι … [άνθρωποι και χιμπατζήδες μπορούν να διασταυρωθούν];» … «Ναι το πιστεύω!». 🙂

 4. Ρωμηός=Έλληνας=Γραικός Όλα δικά μας είναι.

  Ε, εντάξει. Τον βρίσκω λίγο υπερβολικό. Δηλαδή τόσους αιώνες τώρα δεν έχει βρεθεί κάποιος ανώμαλος κτηνοβάτης να γονιμοποιήσει χιμπατζίνα ; Εκτός και αν τα διάφορα απολιθώματα με αυστραλοπιθήκια και παρανθρώπους που βρίσκουμε είναι τέτοια προϊόντα, και τα χρονολογούν τόσο πίσω γιατί χρησιμοποιούν λάθος μέθοδο χρονολόγησης.

  Υποψιάζομαι εγώ τώρα ο διεστραμμένος νους … 🙂

  • Ε, εντάξει. Τον βρίσκω λίγο υπερβολικό. Δηλαδή τόσους αιώνες τώρα δεν έχει βρεθεί κάποιος ανώμαλος κτηνοβάτης να γονιμοποιήσει χιμπατζίνα

   Μπορεί να υπήρχε, αλλά αν ο απόγονος ήταν στείρος δεν θα είχε δυνατότητα μετάδοσης του υβριδικού του γονιδιώματος. Τώρα δεν ξέρω αν ρωτάς γιατί δεν υπάρχει ιστορική καταγραφή τέτοιας επιμειξίας. Ίσως να μην υπήρξε ένας τόσο ανώμαλος κτηνοβάτης τα τελευταία 5000 χρόνια που καταγράφεται η ιστορία.

   Πάντως ένα ενδιαφέρον δεδομένο είναι ότι οι ψείρες του ανθρώπινου κεφαλιού είναι διαφορετικές από τις ανθρώπινες μουνόψειρες και οι δεύτερες είναι πιο κοντά γενετικά στις ψείρες του γορίλα. Τώρα πως βρέθηκαν οι ψείρες του γορίλα στο τριχωτό των εξωτερικών γεννητικών οργάνων του ανθρώπου, όπου εν τέλει εξελίχθηκαν στις σημερινές μουνόψειρες … ένας θεός ξέρει! 🙂

   Βάλτο στο [34:00]

   head louse = ψείρα του κεφαλιού
   pubic louse = «ηβική» ψείρα

   Στο [34:20] αυτός με τα γυαλιά λέει ότι οι μουνόψειρες είναι πιο κοντά γενετικά στις ψείρες του γορίλα παρά στις ψείρες της κεφαλής και μετά λέει πως «οι επιστήμονες δεν ξέρουν πως ακριβώς οι γοριλόψειρες μεταφέρθηκαν στο ηβικό τριχωτό του ανθρώπου». Λίγο παρακάτω χρονολογεί την μεταβίβαση γύρω στα 3 εκατομμύρια χρόνια πριν … δηλαδή όταν ακόμα είμασταν σαν την «Λούσυ».

   Ακούω προτάσεις 🙂

   • Ρωμηός=Έλληνας=Γραικός Όλα δικά μας είναι.

    Πρόταση :
    Οι ψείρες στην ηβική χώρα και αυτές των γοριλών κατάγονται από τις ψείρες που είχε κάποιος κοινός πρόγονος του ανθρώπου και του γορίλα. Αντίθετα αυτές στο κεφάλι μας μας αποίκισαν αργότερα.

   • Μπορεί, δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες του ζητήματος για να κρίνω (και απ΄ότι λέει στο ντοκυμαντέρ ούτοι οι ειδικοί ξέρουν το γιατί). Από την άλλη, όμως, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι πρόκειται για το πειστήριο που άφησε ο «ανώμαλος κτηνοβάτης» (ή, καλύτερα, οι «ανώμαλοι κτηνοβάτες») που αναρωτιέσαι αν υπήρξε (υπήρξαν). 🙂

   • Ρωμηός=Έλληνας=Γραικός Όλα δικά μας είναι.

    🙂 🙂 🙂

 5. Χρήστος

  Τώρα δεν ξέρω αν ρωτάς γιατί δεν υπάρχει ιστορική καταγραφή τέτοιας επιμειξίας. Ίσως να μην υπήρξε ένας τόσο ανώμαλος κτηνοβάτης τα τελευταία 5000 χρόνια που καταγράφεται η ιστορία.

  Πρέπει να το ψάξουμε ανάποδα. Αν υπήρχε ένας τέτοιος απόγονος επιμιξίας πως θα αποτυπωνόταν στην ιστορία και στην λαϊκή φαντασία? Πως θα το έβλεπαν με τα μάτια τους και πως θα το περιέγραφαν? Πρέπει να ψάξουμε στα φρικιά των λαϊκών μύθων και γραπτών αναφορών για κάποιο που να μοιάζει!
  Να θέμα για επόμενη ανάρτηση!

  • Να θέμα για επόμενη ανάρτηση!

   Α μπα … ένα εξελικτικό θέμα για το οποίο θα κάνω μια ανάρτηση είναι η θηροποδική καταγωγή των πουλιών. Και θα το κάνω για να δείξω ότι οι βιολόγοι και οι γλωσσολόγοι σκέφτονται κατά τον ίδιο τρόπο στην ταξινόμηση ειδών/γλωσσών. Όπως στην γλωσσολογική ταξινόμηση το ισχυρότερο κριτήριο κοινής φυλογενετικής καταγωγής είναι οι κοινοί νεωτερισμοί (ιδίως στην κλιτική/λειτουργική μορφολογία), έτσι και οι βιολόγοι θεωρούν ως ισχυρότερο κριτήριο κοινής φιλογενετικής καταγωγής τις “shared derived features” (το αντίστοιχο των κοινών νεωτερισμών στην εξελικτική βιολογία).

   Σήμερα ξέρουμε από το απολιθωμένο παλαιοντολογικό υλικό ότι ο Spielberg έπρεπε να είχε κάνει τους οι ράπτορες του Jurassic Park με … πούπουλα (!!!) και αυτό είναι ένας από τους 4 κοινούς νεωτερισμούς που οι θηρόποδες δεινόσαυροι συμμερίζονται με τα πτηνά.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.