Ο Απολωλώς Αμνός: Βίος και Πολιτεία Βατάλου

(Ελπίζω να γελάσετε, γιατί η ανάρτηση αυτή έχει ως μόνο σκοπό το γέλιο 🙂 )

Σήμερον θα σας διηγηθώ τον τρόπο με τον οποίον ο «Δώτωρ Ἐάων» του ιστολογίου ο γέρων Βάταλος μετήλθε από ἐν Χριστῷ αδελφός εις Απολωλότα Αμνόν και δυσσεβώς Ελληνίζοντα Απόστατην.

Οι γενέτορες του Βατάλου, Χριστιανοί όντες εκ των ευσεβεστάτων, ανέθεσαν την αγωγήν του νεαρού τους υιού εις τας παιδαγωγικάς χείρας του πατρός Δημητρίου του Πανοσίου, ιερέως γνωστού δια τους δεινούς του «Κατὰ Ἑλλήνων» Λόγους.

Ο πατήρ Δημήτριος ο Πανόσιος ασκών το πανάγιον λειτούργημά του:

Εις εκ των «Κατὰ Ἑλλήνων» λόγων του Πανοσιωτάτου πατρός Δημητρίου:

Όντας ακουστής του Πανοσιωτάτου πατρός Δημητρίου, ο νεαρός Βάταλος ανετράφη ως ευσεβέστατος και σεμνότατος Χριστιανός.

Μόλις συμπλήρωσε τα 20 του έτη, ο μελανείμων πια νεανίας Βάταλος απεφάσισε να συμμετάσχει σε ιεραποστολική μεταλαμπάδευση του Ευαγγελίου εις τα Πείρατα του Κόσμου. Ο προορισμός της ιεραποστολής ήταν το «Ἱερὸν Ἄλσος» της Άπω Εσπέρας, «ιερόν» μεν μόνον κατ΄όνομα, ανιερώτατον δε κατά την δίαιτα των βαρβάρων εκείθεν ενοίκων οι οποίοι, ως δυσσεβέστατοι Έλληνες και αγροικότατοι βάρβαροι που ήσαν, ηγνοούσαν πλήρως τόσο την Χριστιανικήν και Αληθή ημών Πίστιν όσο και τον ημέτερον Ρωμαϊκόν Νόμον (Dura Lex, sed Lex που έλεγον εις την πατρώαν γλώσσαν και οι πάλαι Ρωμαίοι). Με άλλα λόγια, το μάλλον Ανιερώτατον τούτο Άλσος ήταν τα «Σόδομα και Γόμορρα» και το «Αμέρικαν Μπαρ» της εποχής του νεαρού Βατάλου. Αλλά αυτό δεν ετρόμαξε τον μελανειμονούντα νεανίαν της ιστορίας μας, ο οποίος ήταν «λέων ὥς ἀλκὶ πεποιθώς» και μεγαλήτωρ δούλος Κυρίου, γιατί το ήτορ αυτού ήταν έμπλεον πίστεως εις τον Παντοκράτορα Χριστόν.

Η ναῦς ονόματι “Intrepidus” (ήτοι «Ἄφοβος, Ἀνυπότροπος» εις την πατρώαν Ρωμαϊκήν γλώσσαν, εκ της ΠΙΕ ρίζης *trep- «υποτρέπομαι, φέβομαι») που μετέφερε την ιεραποστολήν εναυάγησε λίγο πριν φτάσει εις το Ιερόν Άλσος και οι επιβιώσαντες ναυαγοί -εις εξ αυτών και ο Βάταλος- που κατάφεραν να βγουν εις την χέρσον, εζωγρήθησαν υπό αυτοχθόνων βαρβάρων του Ιερού Άλσους. Οι ερυθρόχροοι ούτοι βάρβαροι προσήθισαν τους ζωγρηθέντας ναυαγούς εις τας φιλαίμονας Ελληνικάς των θυσίας και τα δυσσεβή και βέβηλα Ελληνικά των όργια.

Ο Βάταλος, ειδικότερα, έλαβε το βάπτισμα της ακολασίας «ἐν μιαρῷ ὕδατι» υπό γυμνοστήθων μαχλοτάτων βαρβάρων γυναικών και, όπως και οι Τρανοί Αποστάται της Αληθούς ημών Πίστεως Ιουλιανός και Λέων ο Τριπολίτης, επέδειξε τέτοιαν γοργήν πρόοδον εις τον εξελληνισμόν του, ώστε ετρόμαξαν και οι ίδιοι οι βάρβαροι εξελληνισταί αυτού, Έλληνες όντες!

Δεδιότες οι βάρβαροι, απεφάσισαν την εκδίωξιν από τον οικισμόν τους του ακραιφνώς πια ελληνίσαντος Βατάλου και την αποστολήν του εις την πλησιεστέραν Χριστιανικήν αποικίαν.

Εκεί ο Βάταλος, «ὥς λύκος ἐν δορᾷ ἀμνού», εκάλυψεν τον νεόκτητον και δυσσεβή Ελληνισμόν του φορώντας το δέρας του ψευδοχριστιανού. Μάλιστα, παριστάνοντας τον αληθή Χριστιανό, ο αναίσχυντος ούτος ανήρ κατηγορούσε τας ευσεβείς γυναίκας της αποικίας ως «Ἑλληνίδες» (ήτοι “Heathen” βαρβαριστί) ενώ, ταυτόχρονα, τα βράδια εκτόνωνε τας Ελληνικάς του ορμάς εφαρμόζοντας τα φονικά έθιμα των βαρβάρων εξελληνιστών του και μιαίνοντας τας χείρας του αίματι χριστιανών.

Ιδού ο Βίος και Πολιτεία του Βατάλου από την στιγμή του μοιραίου του ναυαγίου:

Advertisements

14 Comments

Filed under Διάφορα

14 responses to “Ο Απολωλώς Αμνός: Βίος και Πολιτεία Βατάλου

 1. aterpea

  Χα,χα,χα,χα!
  Πολλά καλό 😀

  • Κάτσε να δούμε τι θα μας απαντήσει ο γέρων Βάταλος που κατηγόρησε τους «Γαλιλαίους» ως «λειψανολάτρες» όταν μάθει ότι ο «Έλλην» (= Ζωροαστριστής που πίστευε στον Θεό Ahura Mazda) και “šāhān šāh ērān ud anērān” (Βασιλεύς των Βασιλέων Αρίων/Ιρανών και Αναρίων/μη Ιρανών) Χοσρόης Β΄ (= «Ευκλής» ιρανιστί, *h1su-k’lewes- > Χu-srava > Xosrau/Χοσρόης) έστειλε ευχαριστήρια επιστολή μαζί με έναν χρυσό σταυρό και άλλα πλούσια δώρα στο λείψανο του Αγίου Σεργίου στην Σεργιούπολη/Ρεσάφα (δηλαδή η επιστολή και τα δώρα έφτασαν στους «Γαλιλαίους» διαχειριστές του «μαγαζιού» που περιείχε τα λείψανα του Αγίου Σεργίου), για να τον ευχαριστήσει που βοήθησε στην σύλληψη παιδιού της Χριστιανής γυναίκας του «Σειρέμ» (Shirin), την οποία δεν ευλογούσαν οι «Έλληνες» (= Ζωροάστρες) ιερείς του.

   Θυμίζω πως ο Χοσρόης ήταν πολύγαμος και διέθετε χαρέμι με «επίσημες» και «ανεπίσημες» γυναίκες. Παντρεύτηκε την χριστιανή Σειρέμ και την έκανε μία εκ των «επισήμων» γυναικών του, όταν τον ανέβασε στον θρόνο της Περσίας ο Αυτοκράτορας Μαυρίκιος με Ρωμαϊκά στρατεύματα. Οι «Έλληνες»/Ζωροάστρες Ιερείς δεν ευλόγησαν ποτέ την Σειρέμ ως «επίσημη» γυναίκα, επειδή οι Περσικοί νόμοι απαγόρευαν τον γάμο μεταξύ Χριστιανών και Ζωροαστρών και, κατά συνέπεια, η Σειρέμ δεν μπορούσε να συλλάβει παιδί στην κοιλιά της, μέχρι που πήρε τον Χοσρόη και πήγαν στην Σεργιούπολη, όπου εμφανίστηκε ο Άγιος Σέργιος σε όνειρο του Χοσρόη -προφανώς μετά την ερωτική πράξη- και του είπε τρεις φορές να μην ανησυχεί και ότι η Σειρέμ είχε μείνει έγκυος.

   Βάταλε, διάβασε την επιστολή του Χοσρόη που διέσωσε ο Θεοφύλακτος ο Σιμοκάττης, για να δεις τι πατέντα είναι αυτή η λειψανολατρεία των «Γαλιλαίων»:

   Ἐπιστολὴν δὲ ἐξέπεμψε Ἑλληνικῇ συμφράσει χρησάμενος. Εἶχε δὲ ἡ ἐπιστολή ἐπὶ λέξεως οὕτως:

   «Τῷ μεγαλομάρτυρι Σεργίῳ, Χοσρόης, βασιλεύς βασιλέων,

   Ἐγώ Χοσρόης, Βασιλεύς Βασιλέων, […]

   Ἐν τῷ εἶναι με ἐν τῷ Βερθεμαΐς, ᾐτησάμην παρὰ σοῦ, ἅγιε, ἐλθεῖν εἰς τὴν βοήθειὰν μου καὶ ἐν γαστρὶ συλλαβεῖν Σειρέμ. Καὶ ἐπειδὴ ἡ Σειρέμ Χριστιανή ἐστι κἀγώ Ἕλλην, ὁ ἡμέτερος νόμος ἄδειαν ἡμῖν οὔ παρέχει Χριστιανὴν ἔχειν γαμετὴν.

   Τα άλλα τα διαβάζεις άπευθείας από την επιστολή που έχω παραθέσει (πρωτότυπο ελληνικό κείμενο του Σιμοκάττηξ και αγγλική μετάφραση του Michael Whitby και της γυναίκας του Mary).

   Βάταλε, περιμένω σχολιασμό για την λειψανολατρεία του «Ἕλληνος “Ευκλέους”».

 2. Βάταλος

  Αγαπητοί κύριοι,

  1) Εξαίρετον, απολαυστικώς γραμμένον και λίαν πρωτότυπον το χρονογράφημα του κ. Σμερδαλέου, ευχαριστώ θερμώς. Ηξιώθην εις τα 80 μου να μοί αφιερώσουν έν χρονογράφημα και το θεωρώ μεγίστην τιμήν. Θα το έχω εις τας αποσκευάς μου, όταν μεταβώ εις τον ποταμόν Αχέροντα και θα το διαβάζω εις τον Χάροντα κατά την διάρκειαν του ταξιδίου μας εις τα Ηλύσια Πεδία…

  2) Το αστείον είναι ότι αποδίδει κατά μέγα μέρος την ζωήν μου. Γεννηθείς τω 1935 εν Αθήναις, ανετράφην ως πιστός Γαλιλαίος (όπως και ο Μέγας Ιουλιανός) και ήμην τακτικό «παπαδάκι» εις την εκκλησίαν. Εις τα 18 μου (1953) ήθελα να γίνω ιεραπόστολος διά να σώσω τας ψυχάς των νέγρων εν Αφρική. Ευτυχώς, εγνώρισα τότε έναν Εβραίον και αυτός μού ήνοιξε τους οφθαλμούς διά την απάτην των Γαλιλαίων. Υπενθυμίζω ότι και ο Μέγας Ιουλιανός εξαιτίας ενός Εβραίου διδασκάλου (του Μαρδοχαίου, αν ενθυμούμαι καλώς) εγκατέλειψε την συφιλιδικην θρησκείαν των Γαλιλαίων και έγινε Έλλην.

  3) Δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα και η περιγραφή του κ. Σμερδαλέου διά το πώς έγινα πόρνος, βάταλος, λάγνος και λάτρης των δυσσεβών και βεβήλων ελληνικών οργίων. Δεν γράφω περισσότερα, διότι τυγχάνω γνωστός εις τον κύκλον μου και κάποιοι θα καταλάβουν ποίος είμαι.

  4) Επιτρέψατέ μοι να κάμω εν μικρόν δώρον εις τον κ. Σμερδαλέον, προσφέρων το νέον (1η έκδοσις Πανεπιστημίου του Harvard 2015) αποκαλυπτικόν σύγγραμμα του αναρχοκομμουνιστού βυζαντινολόγου, Αντωνίου Καλδέλλη, «THE BYZANTINE REPUBLIC, People and Power in New Rome», που μόλις επρομηθεύθην από την «Amazon»

  http://www.docdroid.net/NUrGZBJ/anthony-kaldellis-the-byzantine-republic-people-and-power-in-new-rome-2015.pdf.html

  Ο Καλδέλλης έχει αφιερώσει το νέον του βιβλίον εις κάποιαν Καρολίναν:
  «To Carolina López Ruiz
  with love and admiration»

  Μήπως ο γνώστης κ. Σμερδαλέος γνωρίζει αν πρόκειται διά γνωστήν βυζαντινολόγον ή μήπως είναι απλώς η γκόμενά του;

  Μετά πάσης τιμής
  Γέρων Βάταλος

  • Υπενθυμίζω ότι και ο Μέγας Ιουλιανός εξαιτίας ενός Εβραίου διδασκάλου (του Μαρδοχαίου, αν ενθυμούμαι καλώς) εγκατέλειψε την συφιλιδικην θρησκείαν των Γαλιλαίων και έγινε Έλλην.

   O Potter γράφει ότι αυτός που γύρισε τον Ιουλιανό στον «ελληνισμό» ήταν ο Μάξιμος ο Εφέσιος. Έχω περιγράψει αναλυτικά στην ανάρτηση για τον Ιουλιανό το πως αυτός κατέληξε από τον Αιδέσιο στον Μάξιμο.

   2) Δεν γράφω περισσότερα, διότι τυγχάνω γνωστός εις τον κύκλον μου και κάποιοι θα καταλάβουν ποίος είμαι.

   Αν ποτέ θελήσεις να σβήσω τελείως την ανάρτηση (που φυσικά, όπως εξήγησα ήταν απλά μια αστεία απάντηση στην καυστική σου στάση Contra Galileos) πέσμου και θα το κάνω.

   3) Περιμένω σχόλιο για την λειψανολατρεία του «Ἕλληνος “Ευκλέους”».

   • Ρωμηός=Έλληνας=Γραικός Όλα δικά μας είναι

    Πολύ κουμάσι ο Μάξιμος ! Έπεισε την γυναίκα του να αυτοκτονήσουν με δηλητήριο, και αφού αυτή ήπιε αυτός το μετάνιωσε και δεν ήπιε !!! 🙂 🙂 🙂

  • Ρωμηός=Έλληνας=Γραικός Όλα δικά μας είναι

   Μαρδόνιος λεγόταν και ήταν “Σκύθης”(Γότθος).
   Το “Μαρδόνιος” είναι ιρανικό. Υπήρχε και αρχαίο ιρανικό φύλο Μάρδοι νομίζω. Δεν θυμάμαι καλά τι σήμαινε, ίσως “άνθρωποι” ή “άνδρες” ή “λαός”. Δεν θυμάμαι καλά. Ο Σμερδ σίγουρα θα ξέρει να μας διαφωτίσει. Αν ναι τότε το Μαρδόνιος θα σήμαινε κάτι σαν “άνδρας”/”άνθρωπος”.

   Το Μαρδοχαίος είναι σημιτικό και ίσως σχετίζεται με τον θεό Μαρδούκ.

   Ο δικός σου Εβραίος διαφωτιστής αγαπητέ Βάταλε μάλλον αντιστοιχεί στον Εβραίο Ελισσαίο, δάσκαλο του Γεμιστού ! 🙂

   • Αν ναι τότε το Μαρδόνιος θα σήμαινε κάτι σαν “άνδρας”/”άνθρωπος”.
    —-

    Μπράβο μέσα έπεσες! Το πρωτότυπο ιρανικό όνομα είναι Marduniya. Η ρίζα μάλλον είναι η *mer- «σκοτώνω» του *mr.t(w)os «θνητός», αλλά δεν είναι ξεκάθαρη η ακριβής σημασία που η ρίζα πήρε στο όνομα: είναι «ανδρείος» (βροτός > άνδρας) ή είναι «φονεύς, μαχητής», όπως το αγγλικό murder = «φόνος» από την ίδια ρίζα;

   • Διόρθωση:

    Οι παλαιότερες ετυμολογίες συσχέτιζαν το όνομα Μαρδόνιος/Marduniya με το mard = βροτός. Αφού έψαξα λίγο παρατήρησα ότι οι πιο πρόσφατες προτιμούν την ετυμολόγηση ως «Μειλίχιος» εκ του Κοινού Ινδο-Ιρανικού υ-ληκτου επιθέτου *mr.du- «πράος, μειλίχιος, ήπιος» (“the Mild one“).

    Η ΙΕ ρίζα του ΚΙνΙρ mr.du- είναι η *ml.dh-u- του ελληνικού βλαδύς/μαλθακός/βλαδαρός=πλαδαρός και του αγγλικού mild.

   • Ρωμηός=Έλληνας=Γραικός Όλα δικά μας είναι

    @ smerdaleos October 29, 2015 at 12:13 pm
    @smerdaleos October 29, 2015 at 12:13 pm

    Α, πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες !!!

 3. Είλωτας

  Έλιωσα! 😀

  Ενδιαφέρουσα φάση ο Γέρων. Για έλα προς phorum.gr, στον τομέα ιστορία Γέροντα. Αν δεν ενεδρεύεις ήδη εκεί.

  Ω Γέροντα η ευχή!

  😀

  • Ωχ ωχ … προβλέπω Fun Club Βατάλου μεγαλύτερο και από αυτό του Γαλιλαίου «υιού του τέκτονος». 🙂

   Όταν ο Jesus Christ άρχισε να γίνεται Superstar ο κόσμος άρχισε να κουτσομπολεύει:

   [κατά Ματθαίον, 13:55] «οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υἱός; οὐχ ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριὰμ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ Ἰωσὴφ καὶ Σίμων καὶ Ἰούδας;»

 4. Βάταλος

  Αγαπητοί κύριοι,

  1) Διατί, άραγε, ο γνώστης κ. Σμερδαλέος αποκρύπτει από τους αναγνώστας του ότι ο Μάξιμος ο Εφέσιος εδολοφονήθη μετά από φρικτά βασανιστήρια που υπέστη από τους Γαλιλαίους, με την κατηγορίαν του… αστρολόγου; Ιδού τι λέγει (μεταξύ άλλων) ο χριστιανούλης αστροφυσικός Στράτος Θεοδοσίου εις έν εξαίρετον άρθρον του διά το μίσος των Πατέρων της Εκκλησίας προς τους Αστρολόγους

  http://www.ejst.tuiasi.ro/Files/30/Theodossiou%20et%20al%282%29.pdf

  «2. Maximus of Ephesus (4th century)
  Maximus of Ephesus was a famous Neoplatonist philosopher of the 4th
  century. Some researchers suggest that he was born in Ephesus, hence his
  surname, yet others believe that he was born in Smyrna and he moved to
  Ephesus after completing his studies in the Neoplatonist School of Pergamus. He was a student of both Iamblichus (250-326) and Aedesius (†335). Maximus exerted a strong influence on the religious policy of Emperor Julian (361-363): he was his friend, his teacher and his spiritual advisor. It seems likely that when he moved to the capital city of Constantinople Maximus took the surname „Byzantius‟, for in the literature he is also mentioned as Maximus Byzantius: it is most probable that Maximus of Ephesus and Maximus Byzantius is one and
  the same person.

  Maximus, following the general philosophical views of Plotinus (204/205-
  269/270), studied sorcery, astrology and Logic. It is believed that he contributed a lot to the Emperor Julian‟s hostility towards Christianity, since he initiated him into the Chaldean rites as well as into the worship of the Sun and Mithra. According to the author K. Tsopanis: “A central teaching of Maximus was the theory about the universal affinity, which manifests itself in above-the-Earth secret cycles, such as the solar cycles. According to this theory, every living creature (but also every object in the world) bears inside it a „divine spark‟ that brings it into direct „magical‟ contact with the Sun. According to Maximus, even the statues of the gods were „soaked‟ as the years passed through worship and rituals by outflows of the divine essence, resulting in their ability to perform miracles.” [9]

  As it was natural, after Julian‟s death in 363 Maximus of Ephesus was
  accused as astrologer and an enemy of Christianity, as well as for participation against the new emperor Valens Flavius Augustus (364-378). For all these charges he suffered persecutions and humiliations, and finally he was executed by Phestus, the vice-consul of Asia, in 371.

  He probably wrote some other treatises addressed to
  the Emperor Julian, which were lost [7, p. 225]. Julian is examined separately in the following section, as he favoured astrology in his effort to revive the ancient Graeco-Roman religion»

  2) Διά τους ρέκτας αναγνώστας που επιθυμούν να πληροφορηθώσι όλας τας λεπτομερείας διά τάς φρικτάς μεθόδους που επεστράτευσαν οι Γαλιλαίοι προκειμένου να εξαφανίσουν την Ελληνικήν Θρησκείαν, προσφέρω το δίτομον αριστούργημα του Frank R. Trombley, «Hellenic Religion and Christianization (370-529)», (1η έκδοσις «Brill» 1993), που ασφαλώς δεν θα έχει υπόψιν του ο νεαρός κ. Σμερδαλέος, διότι τω 1993 ήτο έφηβος και εν τω μεταξύ το εξηφάνισαν από προσώπου γής οι Γαλιλαίοι συνωμόται.

  http://www.docdroid.net/cCvJlxo/frank-r-trombley-hellenic-religion-and-christianization-370-529-vol-1.pdf.html

  http://www.docdroid.net/dTuV8bA/frank-r-trombley-hellenic-religion-and-christianization-2014-vol-2.pdf.html

  Μετά πάσης τιμής
  Γέρων Βάταλος

  • Έχω γράψει για τον θάνατο του Μαξίμου. Ο Βάλης και ο Βαλεντινιανός τον συνέλαβαν όταν διέταξαν την σύλληψη όλων των ανθρώπων του Ιουλιανού. Τότε επιχείρησαν να συλλάβουν και τον Προκόπιο, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει στην Κριμαία όπου ξεκίνησετην οργάνωση του πραξικοπήματος που λίγο αργότερα έκανε.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.